REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.

Plik do pobrania w formacie .doc (94 KB)

https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarzadzenie-nr-7_2024-4.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI

Dokumenty wymagane przy rekrutacji do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z elektronicznego naboru https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml
  • poświadczone kserokopie lub elektroniczne wersje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a następnie oryginały tych dokumentów,
  • zdjęcie w formacie .jpg, w rozdzielczości 300 dpi, w wersji kolorowej o wymiarach 19mmx26mm,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie),
  • karta zdrowia, bilans zdrowia.

dodatkowo kandydaci do szkoły branżowej dostarczają:

  • zgodę/skierowanie pracodawcy na dokształcanie do BS (druk do pobrania w sekretariacie),
  • kopię umowy z pracodawcą.

Niedostarczenie kompletnych dokumentów spowoduje wykreślenie kandydata z listy przyjętych do szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

Dla zawodów technik pojazdów samochodowych są to:

 język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Dla zawodu technik logistyk są to: język polski, język angielski, geografia, matematyka.

Dla wszystkich zawodów w Branżowej Szkole I stopnia są to: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy nabór w następujących zawodach, w Technikum nr 3:

TECHNIK LOGISTYK (specjalność pożarnicza)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (specjalność pożarnicza)

w Branżowej Szkole I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
elektromechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
magazynier - logistyk
murarz-tynkarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
betoniarz - zbrojarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
fryzjer
fotograf
stolarz
dekarz
mechanik - monter maszyn i urządzeń
mechatronik
operator obrabiarek skrawających
kierowca mechanik
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy

i wielu innych*

*wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań  kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316 z póź. zm.) 

 

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

TECHNIKUM nr 3

Technik logistyk

 

język angielski

język niemiecki

j.polski, j.angielski, geografia, matematyka

Technik pojazdów samochodowych

 

język angielski

język niemiecki

 język polski, język angielski, matematyka, fizyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 3

Klasy wielobranżowe

 

język angielski

język polski, język angielski, matematyka, fizyka

 

INFORMACJA DORADCY ZAWODOWEGO:

Dlaczego warto dobrze zastanowić się nad wyborem szkoły i zawodu?

Obecnie w Polsce kobiety pracują do 60 a mężczyźni do 65 roku życia. Łatwo policzyć, że przez około 40 lat pracujemy. Jeśli praca nam odpowiada, lubimy ją, to jesteśmy zadowoleni. A co w przypadku kiedy nie lubimy swojej pracy? Jesteśmy ciągle zmęczeni, niezadowoleni, często zmieniamy pracę i narzekamy. Warto być zadowolonym z swojego życia zawodowego, skoro trwa ono dziesiątki lat i dobrze wybrać szkołę i zawód.

Aby wybór szkoły i zawodu był trafny, należy zgromadzić szereg  informacji.

Te informacje możemy podzielić na trzy grupy:

1. POZNANIE SIEBIE

2. POZNANIE ZAWODÓW

3. POZNANIE SYSTEMU EDUKACJI, KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

POZNANIE SIEBIE - informacje o nas samych są najważniejszą z tych grup. Jeśli dobrze poznamy siebie, swoje predyspozycje zawodowe, mocne strony, będziemy wiedzieli, w którą stronę iść. Łatwiej będzie nam scharakteryzować obszary zawodowe, do których pasujemy. Moglibyście powiedzieć, że znacie siebie, ale jak to się ma do wyboru szkoły czy zawodu? Otóż planując swoją przyszłość edukacyjno – zawodową, powinniście zgromadzić następujące informacje o sobie:

1. Zainteresowania – często sposób w jaki spędzamy czas wolny, rozwijanie pasji czy hobby, podpowiada nam co moglibyśmy robić
w przyszłości. Jeśli poświęcamy swoim zainteresowaniom czas, oznacza to, że jest to dla nas coś miłego, sprawia nam przyjemność, lubimy to robić. Możemy przenieść swoje zainteresowania na drogę zawodową w dorosłym życiu.

2. Umiejętności – najprościej mówiąc umiejętności są tym co potrafimy robić, np. gotować, piec ciasta, grać na instrumencie, naprawiać rower, itp.

3. Talent – może masz jakieś szczególne zdolności? Pięknie śpiewasz, masz zdolności językowe, a może malujesz?

4. Predyspozycje zawodowe – możecie je zbadać on-line, aby dowiedzieć się jakie macie predyspozycje, czyli do jakiego środowiska pracy się nadajecie.

5. Mocne strony – co jest Waszą mocną stroną? Co uważacie za swój atut?

6. Stan zdrowia – jest to często pomijany przez młodzież czynnik. Zastanówcie się, czy Wasz stan zdrowia może być przeciwwskazaniem do wykonywania jakiegoś zawodu? Np. czy astmatyk mógłby wykonywać zawód stolarza?

7. Temperament – to zespół cech osobowości, zdeterminowany genetycznie.

8. Oceny szkolne – to również ważny czynnik. Mierzcie siły na zamiary. Jeśli do tej pory nauka szkolna nie była moją mocną stroną,
a najlepszą oceną na semestr była ocena dostateczna, to warto zastanowić się czy składanie dokumentów do liceum ogólnokształcącego to dobry pomysł .

Do zbadania predyspozycji proponujemy Wam następujące testy:

http://www.pedagog-szkolny.pl/index.php/testy/test-do-samooceny-holland

https://www.katarzynapluska.pl/6-typow-zawodowych-osobowosci-wg-hollanda-test-hollanda/

POZNANIE ZAWODÓW oraz SYSTEMU EDUKACJI i KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA to między innymi przeglądanie stron Internetowych szkół w Twojej okolicy, uczestniczenie w targach edukacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym czy rozmowy z bliskimi i kolegami.

Gdzie jeszcze szukać informacji o zawodach?

https://mapakarier.org/paths

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

http://www.zsp3.tm.pl/index.php/kierunki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020