WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

ZASADY REKRUTACJI

1. HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI

Dokumenty wymagane przy rekrutacji do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z elektronicznego naboru (dla osób spoza systemu wniosek do pobrania w sekretariacie),
 • poświadczone kserokopie lub elektroniczne wersje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a następnie oryginały tych dokumentów,
 • dwa zdjęcia do legitymacji (podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie),
 • karta zdrowia, bilans zdrowia,

dodatkowo kandydaci do szkoły branżowej dostarczają:

 • zgodę/skierowanie pracodawcy na dokształcanie do BS (druk do pobrania w sekretariacie),
 • kopię umowy z pracodawcą,

Niedostarczenie kompletnych dokumentów spowoduje wykreślenie kandydata z listy przyjętych do szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

Dla zawodów technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik spawalnictwa są to:

 język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Dla zawodu technik logistyk są to: język polski, język angielski, geografia, matematyka.

Dla wszystkich zawodów w Branżowej Szkole I stopnia są to: język polski, język angielski, matematyka, fizyka.


3. PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór w następujących zawodach,

w Technikum nr 3:

TECHNIK LOGISTYK (specjalność pożarnicza)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (specjalność pożarnicza)

TECHNIK SPAWALNICTWA NOWOŚĆ!

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI  NOWOŚĆ!

w Branżowej Szkole I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
elektromechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
magazynier - logistyk
murarz-tynkarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
betoniarz - zbrojarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
fryzjer
fotograf
stolarz
dekarz
mechanik - monter maszyn i urządzeń
mechatronik
operator obrabiarek skrawających
kierowca mechanik
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
i wielu innych

 


INFORMACJE DORADCY ZAWODOWEGO

Dlaczego warto poświęcić trochę czasu i dobrze zastanowić się nad wyborem szkoły i zawodu?

Obecnie w Polsce kobiety pracują do 60 a mężczyźni do 65 roku życia. Łatwo policzyć, że przez około 40 lat pracujemy. Jeśli praca nam odpowiada, lubimy ją, to jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. A co w przypadku kiedy nie lubimy swojej pracy? Jesteśmy ciągle zmęczeni, niezadowoleni, często zmieniamy pracę, narzekamy. Patrząc obiektywnie, warto być zadowolonym z swojego życia zawodowego, skoro trwa ono dziesiątki lat i dobrze wybrać szkołę i zawód.

Aby wybór szkoły i zawodu był trafny, trzeba zgromadzić szereg różnych informacji.

Te informacje możemy podzielić na trzy grupy:

1. POZNANIE SIEBIE

2. POZNANIE ZAWODÓW

3. POZNANIE SYSTEMU EDUKACJI, KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

POZNANIE SIEBIE - informacje o nas samych są najważniejszą z tych grup. Jeśli dobrze poznamy siebie, swoje predyspozycje zawodowe, mocne strony, będziemy wiedzieli, w którą stronę iść. Łatwiej będzie nam scharakteryzować obszary zawodowe, do których pasujemy. Moglibyście powiedzieć, że znacie siebie, ale jak to się ma do wyboru szkoły czy zawodu? Otóż planując swoją przyszłość edukacyjno – zawodową, powinniście zgromadzić następujące informacje o sobie:

1. Zainteresowania – często sposób w jaki spędzamy czas wolny, rozwijanie pasji czy hobby, podpowiada nam co moglibyśmy robić w przyszłości. Jeśli poświęcamy swoim zainteresowaniom czas, oznacza to, że jest to dla nas coś miłego, sprawia nam przyjemność, lubimy to robić. Możemy przenieść swoje zainteresowania na drogę zawodową w dorosłym życiu.

2. Umiejętności – najprościej mówiąc umiejętności są tym co potrafimy robić, np. gotować, piec ciasta, grać na instrumencie, naprawiać rower, itp.

3.Talent – może masz jakieś szczególne zdolności? Pięknie śpiewasz, masz zdolności językowe, a może malujesz?

4. Predyspozycje zawodowe – możecie je zrobić on-line, aby dowiedzieć się jakie macie predyspozycje, czyli do jakiego środowiska pracy się nadajecie.

5. Mocne strony – co jest Waszą mocną stroną? Co uważacie za swój atut?

6. Stan zdrowia – jest to często pomijany przez młodzież czynnik. Zastanówcie się, czy Wasz stan zdrowia może być przeciwwskazaniem do wykonywania jakiegoś zawodu? Np. czy astmatyk mógłby wykonywać zawód stolarza?

7. Temperament – to zespół cech osobowości, zdeterminowany genetycznie.

8. Oceny szkolne – to również ważny czynnik. Mierzcie siły na zamiary. Jeśli do tej pory nauka szkolna nie była moją mocną stroną, a najlepszą oceną na semestr była ocena dostateczna, to warto zastanowić się czy składanie dokumentów do liceum ogólnokształcącego to dobry pomysł …….

Do zbadania predyspozycji proponujemy Wam następujące testy:

http://www.pedagog-szkolny.pl/index.php/testy/test-do-samooceny-holland

https://www.katarzynapluska.pl/6-typow-zawodowych-osobowosci-wg-hollanda-test-hollanda/

POZNANIE ZAWODÓW oraz SYSTEMU EDUKACJI i KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA to między innymi przeglądanie stron Internetowych szkół w Twojej okolicy, uczestniczenie w targach edukacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym czy rozmowy z bliskimi i kolegami.

Gdzie jeszcze szukać informacji o zawodach?

https://mapakarier.org/paths

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

http://www.zsp3.tm.pl/index.php/kierunki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim