PROJEKT

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

w Tomaszowie Mazowieckim
inwestuje w uczniów”

RPLD.11.03.01-10-0033/21

 

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych u min. 90% z 60 uczniów z Technikum nr 3 (technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 (mechanik pojazdów samochodowych) w Tomaszowie Mazowieckim z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z ZSP nr 3 (kursy) oraz podniesienie jakości nauczania przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2022. do 30.11.2022.

PROJEKT : Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie:


Numer projektu : RPLD.11.03.01-10-0033/21
Całkowita wartość projektu :   434 650,28 zł
Kwota dofinansowania:   389 250,55 zł
Okres realizacji: od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Cel projektu:


Celem głównym projektu to podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych u min. 90% z 60 uczniów (12K) z Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie
Mazowieckim(dalej: ZSP) zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 6 (2K,4M) nauczycieli z ZSP, przez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania w ZSP przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2022 do 30.11.2022.

Grupa docelowa


Projekt skierowany jest do 60 uczniów (12K) z Technikum nr 3 w ZSP oraz Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w ZSP i do 6 nauczycieli (2K) kształcenia zawodowego uczących w ww. kierunkach

Projekt obejmuje następujące wsparcie:


1. Doposażenie pracowni szkolnych.

2. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego dla 6 nauczycieli/lek (2 kobiety). W ramach wsparcia przewidziano organizację szkoleń:

1) Kurs operatora wózka widłowego I WJO - 3 nauczycieli, 66h
2) Zarządzanie łańcuchem dostaw - 4 nauczycieli ,14h
3) Szkolenie Incoterms 2010/2020 - 4 nauczycieli ,14h
4) Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie lub utratę ładunku bądź opóźnienie w międzynarodowym prawie przewozowym - 4 nauczycieli, 14h
5) Prawo celne - 4 nauczycieli, 14h

3. Staże uczniowskie dla 30 uczniów/uczennic (7 kobiet) z Zespołu Szkół Ponadnadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Staż przewidziano dla uczniów z następujących kierunków kształcenia : technik pojazdów samochodowych , technik logistyk. Staż uczniowski będzie realizowany w oparciu o art. 121 a ustawy Prawo oświatowe na podstawie Program stażu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły we współpracy z przedsiębiorcą/ pracodawcą.
Program ten musi być zgodny z profilem nauczania na danym kierunku. Będzie on wskazywać konkretne cele edukacyjne, które osiągnie Uczestnik Projektu, zakres obowiązków Uczestnika Projektu, wyposażenie stanowiska pracy oraz harmonogram realizacji. W trakcie stażu uczniowskiego
uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.

4. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic. W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów dla 54 uczniów :
1) Kurs operatora wózka widłowego I WJO, 66h, 10os z kierunków technik pojazdów samochodowych , mechanik pojazdów samochodowych
2) Szkolenie Zarządzanie łańcuchem dostaw, 14h, 30os., technik logistyk
3) Szkolenie Incoterms 2010/2020, 14h, 30os, technik logistyk (kurs online)
4) Szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie lub utratę ładunku bądź opóźnienie w międzynarodowym prawie przewozowym, 14h, 30os, technik logistyk
5) Szkolne Prawo celne, 14h, 30os, technik logistyk
6) Kurs spawacza (MAG-135)- 136h, 8os, z kierunków technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

REGULAMIN PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - NAUCZYCIEL

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - UCZEŃ

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

UMOWA STAŻ

REGULAMIN - ZWROTY DOJAZDÓW


 

 

Opublikowano: 16 marca 2023

 


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123610

Opublikowano: 25 sierpnia 2022


Opublikowano: 25 sierpnia 2022


Opublikowano: 09 września 2022


 

Opublikowano: 09 września 2022


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (pobierz)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131643

 

Opublikowano: 21 października 2022 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020