PORADY DORADCY ZAWODOWEGO

JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL?
   

   
WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   
   


 

   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   
TECHNIKUM NR 3

Technikum to typ szkoły ponadpodstawowej, realizującej program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego z kształceniem w określonym zawodzie. 

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Technikum nr 3 oferuje kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIK LOGISTYK (specjalność pożarnicza)
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (specjalność pożarnicza)

TECHNIK SPAWALNICTWA NOWOŚĆ!
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI  NOWOŚĆ!

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

- technik pojazdów samochodowych / specjalność pożarnicza

- technik spawalnictwa

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

język polski

język angielski

matematyka

fizyka

- technik logistyk/ specjalność pożarnicza

 

język polski

język angielski

geografia

matematyka


W trakcie kształcenia w każdym zawodzie istnieje możliwość uzyskania specjalizacji;
jest to specjalność pożarnicza.
Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez PSP (uprawnienia płetwonurka, ratownika medycznego, obsługi ciężkiego sprzętu).


Technik logistyk
to specjalista, który organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, magazynowania, dystrybucji i transportu. Zna podstawowe przepisy dotyczące organizacji i przewozu ładunków wynikające z obowiązków spedytora. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że absolwenci tego kierunku są ciągle poszukiwani na rynku pracy.

 

Logistyk jest zawodem uznanym na świecie, ma międzynarodową renomę,  jest dobrze płatny i ma przyszłość.

 

Absolwent technikum w zawodzie logistyk, zdobędzie umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Będzie umiał dostarczać towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i we właściwym czasie, optymalizować koszty dostawy towarów, dokonywać wyboru procedury zakupów, obsługiwać zamówienia i organizować transport wykorzystując do tego systemy informatyczne.

 

Uczeń podczas edukacji zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

 

- AU.22. Obsługa magazynów,

 

- AU.32. Organizacja transportu

 

uzyskując na koniec edukacji tytuł Technika Logistyka.Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z zakresu budowy i eksploatacji samochodów. Jest to kierunek kształcący fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także ich diagnostyki.

Absolwent technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych ma możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich eksploatacji, obsługi i naprawy. Specjalista w tej dziedzinie nabywa też wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają bezawaryjne działanie pojazdu ale mają też wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych  potwierdza następujące kwalifikacje:

 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

M. 42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim