Technikum nr 3

Technikum to typ szkoły ponadpodstawowej, realizującej program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego z kształceniem w określonym zawodzie. 

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Technikum nr 3 oferuje kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIK LOGISTYK (specjalność pożarnicza)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (specjalność pożarnicza)

W trakcie kształcenia istnieje możliwość uzyskania specjalizacji; jest to specjalność pożarnicza.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez PSP (uprawnienia płetwonurka, ratownika medycznego, obsługi ciężkiego sprzętu).

 

O ZAWODZIE

Technik logistyk to specjalista zajmujący się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji
i transportu. Odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta, przy możliwie najniższych kosztach. Nieodłącznym elementem pracy w powyższym zawodzie jest kontakt z klientami oraz dostawcami.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem programów komputerowych niezbędnych do obsługi towarów w magazynie. Potrafi zorganizować transport ładunków, wystawiając odpowiednie dokumenty przewozowe
i magazynowe. Zna podstawowe przepisy dotyczące organizacji i przewozu ładunków wynikające z obowiązków spedytora. Technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uczeń podczas edukacji w technikum zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika logistyka.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Technik logistyk jest zawodem z przyszłością, uznanym na świecie, ma międzynarodową renomę. Absolwent może ukończyć kurs obsługi wózków widłowych, podestów ruchomych i obsługi żurawia typu HDS. W zależności od pomysłów i potrzeb rynku może prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik logistyk może podjąć pracę:

§  w dziale logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych, spedycyjnych,

§  w jednostkach samorządowych usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów),

§  u operatorów zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,

§  na lotniskach, portach morskich, na stacjach kolejowych,

§  w działach logistycznych służb mundurowych – wojsko, policja, straż pożarna, żandarmeria.

Postęp technologii, potrzeby konsumentów, wzrost sprzedaży przez Internet sprawiają, że absolwenci tego kierunku są ciągle poszukiwani na rynku pracy.

O ZAWODZIE

Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Uczeń technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych ma możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich eksploatacji, obsługi i naprawy. Specjalista w tej dziedzinie nabywa też wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają bezawaryjne działanie pojazdu ale mają też wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)     wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,

2)     diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

3)     wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

4)     diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

5)     obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,

6)     organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych,

7)     przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uczeń podczas edukacji w technikum zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika pojazdów samochodowych.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością. Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych a także rozwój motoryzacji, spowodowały wzrost zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Jak wskazują wyniki badań, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

§  stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

§  zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych,

§  stacjach kontroli pojazdów,

§  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

§  instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,

§  instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,

§  przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

§  salonach sprzedaży samochodów,

§  firmach przewozowych i kurierskich.

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020