Technikum nr 3

Technikum to typ szkoły ponadpodstawowej, realizującej program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego z kształceniem w określonym zawodzie. 

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Technikum nr 3 oferuje kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIK LOGISTYK (specjalność pożarnicza)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (specjalność pożarnicza)

TECHNIK MECHANIK NOWOŚĆ!

Kwalifikacje:

MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK SPAWALNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje:

BUD. 12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD. 14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 

W trakcie kształcenia istnieje możliwość uzyskania specjalizacji; jest to specjalność pożarnicza.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez PSP (uprawnienia płetwonurka, ratownika medycznego, obsługi ciężkiego sprzętu).

 

O ZAWODZIE

Technik logistyk to specjalista zajmujący się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji
i transportu. Odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta, przy możliwie najniższych kosztach. Nieodłącznym elementem pracy w powyższym zawodzie jest kontakt z klientami oraz dostawcami.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem programów komputerowych niezbędnych do obsługi towarów w magazynie. Potrafi zorganizować transport ładunków, wystawiając odpowiednie dokumenty przewozowe
i magazynowe. Zna podstawowe przepisy dotyczące organizacji i przewozu ładunków wynikające z obowiązków spedytora. Technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uczeń podczas edukacji w technikum zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika logistyka.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Technik logistyk jest zawodem z przyszłością, uznanym na świecie, ma międzynarodową renomę. Absolwent może ukończyć kurs obsługi wózków widłowych, podestów ruchomych i obsługi żurawia typu HDS. W zależności od pomysłów i potrzeb rynku może prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik logistyk może podjąć pracę:

§  w dziale logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych, spedycyjnych,

§  w jednostkach samorządowych usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów),

§  u operatorów zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,

§  na lotniskach, portach morskich, na stacjach kolejowych,

§  w działach logistycznych służb mundurowych – wojsko, policja, straż pożarna, żandarmeria.

Postęp technologii, potrzeby konsumentów, wzrost sprzedaży przez Internet sprawiają, że absolwenci tego kierunku są ciągle poszukiwani na rynku pracy.

O ZAWODZIE

Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Uczeń technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych ma możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich eksploatacji, obsługi i naprawy. Specjalista w tej dziedzinie nabywa też wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają bezawaryjne działanie pojazdu ale mają też wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)     wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,

2)     diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

3)     wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

4)     diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

5)     obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,

6)     organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych,

7)     przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Uczeń podczas edukacji w technikum zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika pojazdów samochodowych.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością. Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych a także rozwój motoryzacji, spowodowały wzrost zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Jak wskazują wyniki badań, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

§  stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

§  zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych,

§  stacjach kontroli pojazdów,

§  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

§  instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,

§  instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,

§  przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

§  salonach sprzedaży samochodów,

§  firmach przewozowych i kurierskich.

O ZAWODZIE

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym  jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych, z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Technik spawalnictwa nabywa umiejętności organizowania i nadzorowania  produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów. Zapewnia utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej.

Technik spawalnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Podczas edukacji w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika spawalnictwa.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania, 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym.  Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa.

Szkolne kształcenie daje bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto technik spawalnictwa może kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa.

Technik spawalnictwa może podjąć pracę:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Technik spawalnictwa może podwyższać swoje kwalifikacje kontynuując naukę na uczelniach wyższych np. kierunek inżynieria spawalnictwa lub na kursach  specjalistycznych z zakresu spawalnictwa.

O ZAWODZIE

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego  wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

CELE KSZTAŁCENIA - ZADANIA ZAWODOWE

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,
 • organizacji prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • obsługi urządzeń i systemów elektronicznych w tym nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu agrotroniki, która jest nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Umiejętność obsługi systemów agrotronicznych  umożliwia korzystanie z nowoczesnego oprogramowania i zaawansowanych konstrukcyjnie ciągników i maszyn rolniczych.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Podczas edukacji w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Absolwent technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego:

 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych;
 • może pracować, jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;
 • może podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, technik mechanizacji rolnictwa może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technika rolnicza i leśna.

Kwalifikacje:

MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Będąc absolwentem naszej szkoły w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających oraz sterowanych numerycznie

zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • organizowanie i nadzorowanie procesu obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą

przyrządów kontrolno-pomiarowych,

 • wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw.

Kariera zawodowa

Technik mechanik może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • zakładach produkcyjnych i usługowych branż, w których są produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne,
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Środki i narzędzia pracy

Technik mechanik podczas pracy posługuje się maszynami i urządzeniami technicznymi, narzędziami do naprawy maszyn i urządzeń takimi jak frezarki, tokarki, szlifierki, obrabiarki. Do jego narzędzi pracy należą również elektronarzędzia, urządzenia pomiarowe, narzędzia monterskie i ślusarskie (m.in.: kątowniki krawędziowe, podpory pryzmatyczne, narzędzia do ręcznej obróbki metalu, klucze szczypce).

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020