Deklaracja dostępności

Wstęp


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidzących lub słabowidzących,
• strona zawiera pliki niedostępne cyfrowo (skany dokumentów).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
• Osobą kontaktową jest: KATARZYNA BANASZCZAK,

• Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 44 724 56 41.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Procedura występowania z żądaniem o zapewnienie dostępności i składania skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Do budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 można dostać się trzema wejściami:
• od ulicy Piłsudskiego,

• od ulicy Legionów,
• od ulicy Prawej.

Budynek A
(Administracja zespołu, Bursa) jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby dostać się na parter budynku A należy wejść na teren zespołu wejściem od strony ulicy Legionów.


Budynek B (główny budynek szkoły) jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby dostać się na parter budynku B należy wejść na teren zespołu od strony ulicy Prawej.


Budynek C (Hala sportowa) jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Aby dostać się na parter budynku C należy wejść na teren zespołu od ulicy Prawej. Budynek C posiada dwa wejścia: bezpośrednio od strony ulicy Prawej i po przeciwległej stronie budynku od strony budynku B. Budynek C wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do windy należy wejść do budynku C od strony ulicy Prawej i skierować się korytarzem w prawo.


Budynek D jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Jest budynkiem częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku D, należy wejść na teren zespołu wejściem od strony ulicy Legionów.


Budynki E i F (Centrum Kształcenia Zawodowego) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynków E i F można dostać się wejściem bezpośrednio z ulic y Prawej, a także dwoma wejściami od strony ulicy Legionów.


Budynek G ( Stacja Kontroli Pojazdów) nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.


Budynek H jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku H można dostać wejściem od strony ulicy Legionów.


Do budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Nie posiadamy pętli indukcyjnych.


Oznaczenia pomieszczeń w alfabecie brajla znajdują się tylko w budynkach E i F (Centrum Kształcenia Zawodowego).


Nie zapewniamy dostępu do tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim nie posiada aplikacji mobilnych.

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020